You are here:

Dubina

Významný krajinný prvek Dubina se nachází 2 km JZJ od obce Rokle a 6 km JZJ od Kadaně. Je situována na S svahu vrchu Dubina v nadmořské výšce 650 – 630 m. n. m. Orograficky lokalita patří  k Doupovské pahorkatině, podhůří Doupovských hor. Fytogeograficky je součástí termofytika, f.o. č. 1 – Doupovská pahorkatina.

Jde o bývalé obecní i soukromé louky a pastviny obyvatel dnes již zaniklé obce Zvoníčkov. Ještě dnes lze velmi snadno vysledovat tradiční kamenné snosy a meze, které ohraničovaly jednotlivé držby.

Stanoviště, která se v zájmové ploše nacházejí, lze zhruba charakterizovat jako mozaiku ovsíkových mezofilních luk, teplomilných širokolistých trávníků a středně vysokých mezofilních křovin. Na lokalitě roste kosatec sibiřský (Iris sibirica), silně ohrožený druh §2, plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia) C2, pochybek prodloužený (Androsace elongata) C2, tužanka tvrdá (Sclerochloa dura) C2, skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus C4a, trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) C3, prasetník plamatý (Hypochaeris maculata) C3, jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. Communis) C3, myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) C3, zimostrázek alpský (Polykala chamaebuxus) silně ohrožený druh §3, mochna bílá (Potentilla alba) C4a, prvosenka jarní pravá (Primula veris subsp. versi) C4a, rozrazil Dilleniův (Veronica dilenii) C4a, rozrazil rozprostřený (Veronica prostata) C3, jeřáb muk (Sorbus aria) C4a, lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata).

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.