You are here:

Louka vstavačů v Pastvinách

 

Registrovaný významný krajinný prvek Louka vstavačů u Pastvin se nachází cca 1,9 km JZ od Úhošťan (od kostela v obci). Leží na V okraji třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor, cca 0,6 km JV od vrchu Lipová (k. 549,3). Jedná se o pastvinu (louku) na mírném, k severu ukloněném svahu, nad pravým břehem drobné vodoteče.

Nadmořská výška význačného krajinného prvku činí 465 - 475 m n. m.

Na jihu je VKP ohraničen silnou kamennou mezí značně zarostlou náletem stromů a křovin. V bylinném podrostu je zajímavý výskyt kapradin puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis) a osladiče obecného (Polypodium vulgare); z bylin zasluhuje pozornost vstavač mužský pravý (Orchis mascula subsp. mascula) §2 silně ohrožený druh, pochybek prodloužený (Androsace elongata) C2, rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) C3, pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum C3, prvosenka jarní (Primula veris) C4a, jeřáb dunajský (Sorbzs danubialis) C3, jeřáb břek (Sorbus torminalis) C4a, jetel alpínský (Trifolium alpestre) C4a, vikev hrachovitá (Vicia lathyroides) C3, vikev hrachovitá (Vicia pisiformis) C3, rozchodník velký (Hylotelephium maximum).

Druhem, který je hlavním předmětem ochrany a zájmu, je vstavač mužský – Orchis mascula, který se zde v roce 2009 vyskytoval v přibližném počtu 178 ks. V prosinci roku 2009 bylo na základě smlouvy s Ústeckým krajem odkřoveno 0,6 ha. Po tomto zásahu bylo v roce 2010 na ploše napočítáno 263 jedinců vstavače mužského pravého.

Fotografie z managementu provedeného v prosinci 2009

Níže se nachází fotografie z jara roku 2010. První jaro po zásahu.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.