You are here:

PP Louka vstavačů u Černýše

Vyhlášena usnesením rady ONV Chomutov č. 221/89 ze dne 1. 12. 1989

a přírodní památka přehlášena nařízením Okresního úřadu v Chomutově ze dne 3. 1. 2000 (s účinností od 18. 1. 2000)

ptačí oblast: Doupovské hory (kód CZ0411002)

evropsky významná lokalita: Doupovské hory (kód CZ0424125)

Chráněna je podmáčená louka s bohatým výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V roce 2011 bylo na lokalitě napočítáno 676 jedinců prstnatce májového. Na lokalitě se dále nachází kosatec sibiřský (Iris sibirica). Ochrana byla vyhlášena z důvodu zajištění přirozeného prostředí pro zvláště chráněné druhy rostlin.

Louka se nachází mezi Malodolským potokem a silnicí Perštejn – Lužný, 1 km jižně od Perštejna (okres Chomutov).

Průměrná roční teplota činí 6 - 7o C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje 600 – 650 mm. Podloží lokality tvoří horniny krystalinika údolí Ohře, které je pokračováním Krušnohorského krystalinika jižně od krušnohorské zlomové linie. Ortoruly až migmatity (stáří hornin je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum) jsou překryty čtvrtohorními náplavami Malodolského potoka (štěrkopísek a jílovitohlinité sedimenty). Půdy jsou glejové se slabou vrstvou rašeliny. Nadmořská výška území přírodní památky je cca 320 m n. m.

Louka má trvale zvýšenou vlhkost ve svrchní části půdního profilu, místy se vytvářejí i malé mokřady. Rostlinné společenstvo náleží k pestrým eutrofním loukám. Na levém břehu Malodolského potoka se vytvořila podmáčená olšina, ve které jsou v bylinném patře zlomkovitě dosud obsaženy i některé druhy lučních rostlin. V jižní části chráněného území je chudší souvislý porost trsnatých ostřic a vysokostébelných trav. Podél obou silnic je dosud ve fragmentech zachována stará výsadba kulturních dřevin (jabloň domácí), dnes již většinou nahrazená náletovými dřevinami. V příkopech podél komunikací je také soustředěn výskyt plevelných a ruderálních druhů. Louka je pravidelně každoročně kosena (pokosená biomasa je odstraňována).

Ze vzácných a význačným druhům rostlin se zde ještě nacházejí např. kosatec sibiřský (Iris sibirica) silně ohrožený druh, prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) ohrožený druh, upolín nejvyšší (Trollius altissimus) ohrožený druh, zvonečník černý (Phyteuma nigrum) ohrožený druh, kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice trsnatá (Carex cespitosa), prvosenka vyšší (Primula elatior) a kříženec pcháče šedého a bahenního (Cirsium x silesiacum).

Na louce se vyskytují tyto typy společenstev:

Podmáčená louka na různě mokrých typech stanovišť (svaz Calthion) se vyskytuje zejména v severní polovině ZCHÚ a v úzkém pruhu podél silnice Perštejn – Lužný. Louka má trvale zvýšenou hladinu spodní vody, místy se vytvářejí i malé mokřady. Rostlinné společenstvo náleží k pestrým eutrofním loukám. V severní a střední části dominují v rostlinném společenstvu pcháč šedý, p. zelinný, tužebník jilmový, popř. přeslička bahenní. Zde je i soustředěn výskyt prstnatce májového a upolínu nejvyššího. V jižní části dominuje ostřice trsnatá a medyněk vlnatý. Louka je každoročně kosena.

Podmáčená olšina (svaz Alnion glutinosae) se vyskytuje na levém břehu Malodolského potoka. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá, v keřovém patře je zastoupena střemcha hroznovitá a bez černý, v bylinném podrostu se střídají místa, kde dominuje sasanka hajní, krabilice chlupatá, orsej jarní, tužebník jilmový či devětsil lékařský. Jen ojediněle jsou zde zastoupeny i druhy podmáčených luk.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.