You are here:

Stepní ostroh u Čejkovic

Registrovaný významný krajinný prvek Stepní ostroh u Čejkovic se nachází mezi obcemi Libědice a Čejkovic jižně od potoka Liboce nad místním rybníkem. Je situována na jižním ostrohu, v oblasti s celorepublikovým nejmenším průměrem srážek na rok.

Jedná se o významnou ukázku lokality s výskytem druhově bohatého xerotermního bylinného společenstva svazu Festucion valesiacae. Svým způsobem se jedná o azonální výskyt společenstva, které se vyskytuje v lounském středohoří a v okolí Prahy.

Druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany a zájmu jsou kavyl Ivanův – Stipa pennata ČELAK., chráněn zákonem (§3), kozinec dánský – Astragalus danicus, chráněn zákonem (§3), hvězdnice zlatovlásek – Aster linosyris, chráněna zákonem (§3), divizna brunátná – Verbascum phoeniceum (zřejmě nejzápadnější výskyt), chráněna zákonem (§3), Řebříček panonský - Achillea pannonica SCHEELE, pcháč bělohlavý – Cirsium eriophorum, kavyl vláskovitý - Stipa capillata L., mateřídouška panonská - Thymus pannonicus ALL., šalvěj hajní – Salvia nemorosa, kostřava žlábkatá - Festuca rupicola Heuffel.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.