You are here:

Stepní stráň nad Střezovem

Stepní stráň nad Střezovem se nachází na xerotermní stráni východně od obce Střezov, nad údolní nivou potoka Hutná. Stráň se rozprostírá od severu k jiho-východu a svou severo-západní částí navazuje na přírodní památku Střezovská rokle. Lokalita je součástí termofytika, fytogeografického okrsku 2 -Střední Poohří, podprovincie žatecká pánev. Nadmořská výška se pohybuje cca. od 280 do 300 m. n. m. Lokalita má jižní expozici. Horninovým podložím jsou třetihorní sedimentární a vulkanosedimentární horniny (písky, jíly, uhelné sedimenty, tufity) severočeské hnědouhelné pánve. Byl tu zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin: ohrožený druh (§3) divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), ohrožený druh (§3) kozinec dánský (Astragalus danicus), ohrožený druh (§3)  hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hadí mord šedý (Scorzonera cana – C2) a dále oman vrbolistý (lnula salicina – C4a) (jediná lokalita na okrese Chomutov), který se nachází v dolní části pozemku blízko vodního toku potoka Hutná.

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.