You are here:

Vstavačová louka u Orasína

Jedná se o pestrou mozaiku lučních společenstev 1,1 km V – VSV od středu obce Orasín. Lokalita se rozkládá na pravém břehu bezejmenného levostranného přítoku Bíliny. Na V je ohraničena břehovým porostem podél vodního toku, na J mokřadní olšinou, na Z luční cestou a na S náhradními lesními výsadbami (Picea abies, Picea pungens, Larix ducidua aj.).

Na lokalitě se vyskytují tyto druhy rostlin: zdrojovka potoční - Montia hallii §2, prstnatec májový - Dactylorhiza majalis subsp. majalis (§3), vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata §3, koprník štětinolistý - Meum athamanticum §3, škarda měkká čertkusolistá - Crepis mollis subsp. hieracioides (C3), sítina ostrokvětá - Juncus acutiflorus (C3), jetel kaštanový - Trifolium spadiceum C3, kozlík dvoudomý - Valeriana dioica.

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA ET AL. 1969) pokrývaly zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které přecházely v údolí větších toků (Bílina, Lužec) v květnaté bučiny (Eu-Fagion). Podél potoků i drobných vodotečí se uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion).

Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (SKALICKÝ ET AL. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 2. mezofytikum, do fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří vlastní. Tato oblast se vyznačuje hojným výskytem vyšších rostlin západního rozšíření.

Klimaticky se řadí k okrsku CH7, tzn. s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým obdobím přechodovým, dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Průměrná roční teplota činí cca 6,5° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 650 mm.

Stanoviště je podmáčené, místy až mokřadní, při S a JZ hranici až mezofilní.

Rozhodující vliv na charakter rostlinstva má vedle klimatických činitelů i substrát. Podloží širšího okolí posuzované lokality tvoří dvojslídný až muskovitický svor a ortorula (ze skupiny tzv. červených rul). Stáří obou typů hornin krušnohorského krystalinika je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum.

Půdy jsou glejové až rašeliništní. Na lokalitě se nacházejí vývěry pramenů. Celé zájmové území leží v základním poli síťového mapování 5446c. Nadmořská výška území činí 592 – 607 m n. m.

Kosení Vstavačové louky u Orasína má za cíl udržení populací zvláště chráněných druhů rostlin uvedených výše.

V červnu roku 2010 bylo na lokalitě napočítáno přes 200 jedinců kvetoucích prstnatců májových. V důsledku neobhospodařování tohoto pozemku postupně dochází ke snižování počtu jedinců prstnatce májového, neboť vlivem postupující sukcese pozemek začíná zarůstat méně náročnými druhy trav se širokou ekologickou amplitudou např. tužebníkem jilmovým a dřevinami (olší lepkavou).

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2020

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.